Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị:

1. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: Ông Trần Văn Hùng

2. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc: Ông Bùi Bích Phong

3. Thành viên HĐQT: Ông Vũ Anh Văn

4. Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Trung Thắng

5. Thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Thảo